นายพรชัย  โพคันโย
ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 1

นายพิจิตร  พรหทจารีย์
รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 1

นายเฉลิม วิริยะภาพ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

กิจกรรมเด่น

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์

         คู่มือการปฎิบัติงาน

น.ส.พัชรินทร์ จําเริญเจือ

นางวรารัตน์ ถุงนอก

นางอรพรรณ มโนสัมฤทธิ์

งานวางแผนอัตรากำลัง